LEAP – consulting psychology


Nyheter


Gott ledarskap leder till lönsamhet och effektivitet

Vill du satsa på ledarskapet inom ert företag? Har du en ledningsgrupp som vill arbeta mer strategiskt och få ut mer av sitt samarbete? Leap AB erbjuder program baserat på Farax 360-graders verktyg för att kanalisera konstruktiv återkoppling och ge en samlad och kraftfull beskrivning av ledarskapet på ert företag. Det är det första verktyget i sitt slag som utgår ifrån en skandinavisk företagskultur och vår syn på ett gott ledarskap. Verktyget har bevisat goda resultat, har använts i hundratals chefsutvecklingsprogram och vilar på en solid vetenskaplig grund.


Knyt ledarutvecklingen närmare er organisatoriska verklighet genom en riktad coachning

1)   Startar med en gedigen, utvecklingsinriktad assessment
      - Ger material kring outnyttjad potential och outforskade fallgropar

2)   Trepartssamtal inleder coachningsserien
      - Input från närmaste chef inkluderas liksom organisatoriska behov

3)   Ett antal coachande samtal som utgår från de mål som formulerades i trepartssamtalet

4)   Trepartssamtal avslutar coachningsserien
      - Klargör vad som uppnåtts och vilka utvecklingsområden som kvarstår
      - Ger inramning och djup åt den fortsatta utvecklingsdialogen mellan den coachade och dennes chef