LEAP – consulting psychology


Syfte

Många upplever ett glapp mellan idealbeskrivningen av hur organisationer bör fungera och ledas och verkligheten, med alla dess kompromisser och anpassningar till vad stunden kräver. En viss skillnad kan verka motiverande, skapa en intressant spänning och bli en morot. Ett alltför stort glapp däremot riskerar att urholka meningsfullheten och motivationen i arbetet.

Vår mission är att hjälpa chefer och medarbetare att utforska avståndet mellan retorik och verklighet för att sedan minska det; att utifrån visioner skapa stimulerande och nåbara målsättningar som leder till hållbar motivation. Att ta hänsyn till komplexitet och svårigheter utan att låta dem skymma sikten och att inte låta ”den mänskliga faktorn” reduceras till ett begrepp som beskriver brister och otillräcklighet. Den mänskliga faktorn är också något unikt som skapar potential för storverk. I vardagen kan vårt arbete handla om att hjälpa chefer och medarbetare att ha realistiska förväntningar på varandra och arbetsgrupper att ha förståelse för och stå ut med att samarbete är en gradvis och ofta krävande process.

Barbara Gamper

leg. psykolog, partner Leap AB

barbara.gamper@leapcops.se

tfn 0732 03 82 60

Jag är legitimerad psykolog med en pågående specialistutbildning i organisationspsykologi på Stockholms Universitet. De senaste sex åren har jag arbetat på ett internationellt konsultföretag, de sista fyra åren som chef och medlem i ledningsgruppen. Jag har haft ett övergripande ansvar för olika tjänsteområden som ledningsgruppsutveckling och personbedömning och har också arbetat med dessa tjänster i internationella sammanhang i framför allt Norden, Ryssland, Ukraina och USA.

Den första delen av min karriär ägnade jag åt terapeutiskt arbete, med individer, familjer och grupper. Jag arbetade med svåra psykiska problem inom både sluten- och öppenvård och med en mångfald metoder. Jag vidareutbildade mig i samspelsmetoden Marte Meo, som även är tillämpbar på professionella samspel och konstruerade ett självskattningstest för chefers samspel med medarbetare.

Jag är fascinerad av hur människor samverkar i organisationer, vad som leder till positiva respektive negativa spiraler. För mig är det viktigt och tillfredsställande att min kunskap och erfarenhet kommer till användning och bidrar till ökad förståelse, problemlösning och större tillfredsställelse i professionella sammanhang.

Ulrika Nygren

leg. psykolog, partner Leap AB

ulrika.nygren@leapcops.se

tfn 0709 28 52 15

Innan vi startade Leap arbetade jag i flera år i ett internationellt verksamt konsultföretag med personbedömningar, grupputveckling och coachning, och ansvarade där för utvecklingen av de testmetoder som på ett unikt sätt bidrar till en fördjupad förståelse av människan bakom rollen. Parallellt har jag bedrivit undervisning, framförallt på psykologprogrammet vid Stockholms universitet. Min bakgrund har jag inom det kliniska arbetet med barn och ungdomar och deras familjer. Jag har också erfarenhet av miljöterapeutiskt arbete och kommunal konsultverksamhet.

Efter psykologistudierna har jag vidareutbildat mig i såväl terapeutiska metoder som olika bedömningsinstrument, bland annat en längre, sammanhållen utbildning i personlighetsdiagnostik med fokus på Rorschach Comprehensive System. För närvarande specialiserar jag mig inom arbetslivets psykologi inom ramen för Psykologförbundets specialistordning.

En drivkraft hos mig är fascinationen inför och viljan att förstå människors komplexitet och kombinationen av det unika hos individen och det mänskligt gemensamma. Inom ramen för Leap Consulting Psychology vill jag kunna bidra till att människors unika bidrag kommer till sin rätt och de kan verka i ett sammanhang de finner meningsfullt.Andreas Bergsten

leg. psykolog, fil.dr.

andreas.bergsten@leapcops.se

tfn 0733 28 90 54

Jag var med och startade Leap 2011. Från och med hösten 2013 delar jag min tid mellan Stockholm och Bryssel, men fortsätter samarbetet med Barbara och Ulrika på Leap AB.

17 av mina 20 år som psykolog har jag arbetat med arbetspsykologi i olika former: som konsult, som forskare och utbildare samt som organisationsutvecklare. Jag har internationell erfarenhet av arbetspsykologisk konsultation inom personbedömning, grupputveckling och kris- och konflikthantering.

Jag doktorerade i Industriell ekonomi och organisation vid Kungliga Tekniska Högskolan på en avhandling om tyst kunnande i ledarskap och organisationskultur. Jag undervisar på psykologprogrammet vid Uppsala universitet och har gästföreläst bland annat på KTH i Stockholm och Cornell University i New York.

Det jag älskar i psykologrollen är att få koncentrera mig på det som är riktigt viktigt i människors liv och arbete. Det som berör djupast och väcker de starkaste känslorna är ofta det som ger bäst vägledning framåt och löser de jobbigaste problemen. Ju mer folk talar allvar, desto roligare blir det.