Tjänster – Skola

Stöd till ledning eller elevhälsoteam

I skolans elevhälsoteam kan vi bidra med det psykologiska perspektivet, hjälpa till att hålla fokus på det främjande och förebyggande arbetet kring elevers hälsa i skolan och bidra med tankar kring organisation av elevhälsoarbetet. Vi samverkar med skolledning, handleder och fungerar som bollplank.

Utredning

En psykologutredning kan vara motiverad när en elev riskerar att inte nå kunskapskraven eller stöter på andra svårigheter i skolsituationen, och pedagogiska kartläggningar och anpassningar inte lett till tillräcklig hjälp för eleven. Utredningen kan genom att undersöka kognitiva styrkor och svårigheter komplettera pedagogiska kartläggningar eller vara ett led i att undersöka om eleven har rätt att följa läroplanen för den anpassade skolan.

Handledning och konsultation för skolpersonal

Ibland räcker inte de pedagogiska strategier som brukar fungera och olika interventioner har prövats utan att gett tillräcklig effekt. Då kan en konsultativ insats från oss bidra till förändring, genom att pedagogers kunskapsområde kompletteras av det psykologiska perspektivet. Konsultation ger möjlighet för pedagoger att ta ett steg tillbaka, få utrymme för reflektion och hitta nya sätt att förhålla sig till problemet eller angripa situationen. En konsultativ insats har också potential att rusta pedagoger för kommande svåra situationer och fungera kompetensutvecklande. Ibland kan det räcka med enstaka konsultationer och andra gånger handla om mer kontinuerliga möten.

sv_SESvenska
en_GBEnglish (UK) sv_SESvenska