LEAP – consulting psychology


Personbedömning

URVAL

Vi gör fördjupade personbedömningar för att med träffsäkerhet kunna beskriva både styrkor och risker, där vi inte stannar vid det omedelbart observerbara eller det personen själv berättar om. I samband med urval till strategiskt viktiga positioner har personbedömning en självklar plats i processen. En misslyckad rekrytering leder till stora kostnader och mänskligt lidande och för att öka möjligheterna att en rekrytering ska slå väl ut görs en bedömning av matchningen mellan individens resurser och erfarenhet och kraven på rollen. När det gäller urvalsbedömningar tittar vi på individen med organisationens ögon. Ju mer vi vet om organisationskultur och aktuella utmaningar, desto mer träffsäker blir vår bedömning.

Personbedömning brukar vara ett av de sista stegen i rekryteringsprocessen och det är ofta bråttom. Man vill få en utomstående bedömning av om man är på rätt spår. Vem är den mest lämpade kandidaten, vad behöver vi tänka på för att personen ska komma igång så fort och smidigt som möjligt? Vi är vana att arbeta snabbt utan att minska på noggrannhet och kvalitet och kan därför ge dig den information du behöver i tid.

Även om organisationens behov styr urvalsbedömningen strävar vi efter att göra processen meningsfull för individen som deltar. Vi utgår ifrån personens nyfikenhet och önskan att lära känna sig själv och ger en både transparent och utvecklande återkoppling.

UTVECKLING

Syftet med personbedömningar/assessments är att öka möjligheterna för individer och organisationer att lyckas – att ha rätt personer på rätt plats. Det är också ett exklusivt tillfälle till lärande – att diskutera sitt professionella fungerande tillsammans med en processkunnig och utvecklingsinriktad psykolog ökar reflektion och självinsikt och kan ofta vara startpunkten för en personlig förändringsresa. Våra personbedömningar ger både en genomarbetad bild av en individ och av matchningen mellan denna individ, roll och organisation. Vi använder en kombination av metoder som är valda för att belysa individen på ett allsidigt och rättvisande sätt ur olika vinklar och gör sedan en integrerad analys av all information. Vi strävar efter att göra specifika och fördjupade beskrivningar av personen snarare än att reducera personen till ett mätvärde i ett diagram och vi vill att bedömningen ska vara informativ och utvecklande för såväl individ som organisation.

För att personbedömningen som process ska innehålla optimala möjligheter till lärande rekommenderar vi att den innehåller flera steg. Förutom bedömningstillfället och separat återkoppling till individ och organisation har vi funnit det gynnsamt att göra en uppföljning där individ, chef och konsult diskuterar resultaten av bedömningen. När personbedömningen har ett tydligt utvecklande syfte rekommenderar vi en coachningsserie där individ och konsult fördjupar relevanta teman under några samtal.Grupputveckling

För att samarbeta effektivt och konstruktivt måste man träna tillsammans; lägga vardagsagendan åt sidan och helt koncentrera sig på vad man ska uppnå och hur man ska arbeta tillsammans. Det kan gälla en nybildad grupp som söker sina former, en ärrad grupp som vill stimuleras eller en grupp där samarbetet gnisslar eller särskilda konflikter behöver bearbetas för att gruppen ska komma vidare.

Vårt arbete med grupper syftar till bestående effekter i samverkan och produktivitet. Därför har vi alltid med inslag som säkerställer eller formar adekvata och tydliga mål, strukturer, arbetsrutiner och roller.

Ofta tar vi avstamp i en modell med vars hjälp gruppen kan kartlägga sitt eget samarbete och ringa in viktiga teman för att komma vidare i sin utveckling. Vi är alla utbildade av professor Susan Wheelan, modellens upphovskvinna, och certifierade användare av instrumentet Group Development Questionnaire.

Kartläggning och tydliga strukturer är dock inte allt. I våra workshops kompletterar vi detta med moment som lyfter fram och bearbetar de informella och spontana processerna gruppmedlemmar emellan: förväntningar på varandra; förmågan att ge varandra återkoppling och regi; särskilda tvistefrön eller outtalade och outforskade motsättningar; effekter från den omgivande organisationen. Här ansluter vi oss till den så kallade Tavistocktraditionen med fokus på omedvetna och systemiska faktorer i gruppers liv.

Vi har goda erfarenheter av att arbeta med olika sorters arbetsgrupper. På senare år har vi alla arbetat särskilt med ledningsgrupper, som ofta har särskilt knappt om tid tillsammans och samtidigt flera grupptillhörigheter som konkurrerar.

Vi rekommenderar ett basupplägg om 1 ½ dagars workshop med ½ – 1 dags uppföljning 3-4 månader senare.

GRUPPHANDLEDNING

Ibland passar det bättre att ha ett fortlöpande utvecklingsarbete i gruppen och mer smälta samman diskussioner om verksamhet och samarbete. Då kan en handledning där man ses kortare tid men regelbundet återkommande vara mer verksamt. Handledning av arbetsgrupper kan varieras efter behov: processinriktad handledning där man följer utvecklingen i gruppen, ”fallorienterad” handledning där man tar upp något eller några särskilt aktuella frågor per gång, pedagogisk handledning där man diskuterar utifrån olika teman och får hjälp att strukturera och prata ihop sig om hur man hanterar olika sidor av det gemensamma uppdraget.Coachning

Individuellt samtalsstöd eller coachning kan vara det önskemål man kommer med eller en naturlig följd av andra utvecklingsinsatser. Vi erbjuder coachning särskilt utformad för att öka din personliga repertoar och slipa dina färdigheter i chefskapet eller yrkesrollen. Utvecklande samtal utgår ifrån en professionell utmaning eller ett dilemma men kommer ofta att inkludera andra aspekter av livet. Vi erbjuder också stöd i särskilda situationer eller rörande specifika problemställningar. Du kanske tar sats inför att ta på dig ett större ansvar, du kanske tvekar inför om du är på rätt plats eller undrar om du har hamnat i en yrkesmässig återvändsgränd. Du kan också känna dig förvirrad eller splittrad på grund av de olika krav yrkesrollen och andra livsroller ställer.

Vi väljer tillsammans samtalsupplägg utifrån vad du behöver – en kortare eller längre samtalsserie, snävare eller bredare fokus, mer eller mindre strukturerat. Kanske har din närmaste chef varit med om att formulera mål med din coachning och vill följa upp resultatet. Vår erfarenhet har visat att det i sådana fall är bra att starta med ett trepartsmöte där vi tillsammans diskuterar vilka mål ni har och på vilket sätt det fortlöpande arbetet ska återkopplas. Utöver dessa möten är det viktigt att du känner dig fri att ta upp det som är mest angeläget och att ditt arbete i coachningen är skyddat från insyn. Om din arbetsgivare inte känner att han eller hon behöver ta del av arbetet i coachningen utgår vi enbart från det du kommer med.360-gradersmätning och ledarutveckling

Farax 360-graders verktyg hjälper dig att identifiera styrkor och utvecklingsområden i ledarskapet. Verktyget bygger på modern ledarskapsforskning och de faktorer i ledarskapet som har visat sig vara mest betydelsefulla när det gäller att bidra till lönsamhet. Det kan användas på olika nivåer av ledarskap, från projektledare till top management, och inom alla branscher. Eftersom olika nivåer av ledarskap förväntas bidra på lite olika sätt till helheten är verktyget normerat till olika chefsnivåer. Det är också ett utmärkt instrument att använda för att utveckla ledningsgrupper.

Genom att systematiskt belysa viktiga dimensioner i ledarskapet genom den enskilde ledarens självskattning och skattning från medarbetare, kollegor och närmaste chef, framträder en samlad bild av såväl nuläge som önskat läge. Analysen och feedbackdiskussionen ligger sedan till grund för ett individuellt anpassat utvecklingsprogram med tydliga mål.


Integrerad ledarutveckling

Leap har utifrån kundönskemål tagit fram en ny tjänst som kombinerar assessment, trepartssamtal och ledarutveckling/coachning. När organisationer tar initiativ till ledarutveckling har man ofta behov av utveckling av specifika egenskaper. Investerar man i coachning har vissa farhågor och ibland också erfarenhet av att organisationens behov inte blir tydliga och arbetade med eller att individerna visserligen utvecklas men åt ett annat håll än det efterfrågade.

Integrerad ledarutveckling är ett sätt att knyta coachning av chefer närmare deras organisatoriska verklighet, dels genom att organisationen får ge material till coachningen i trepartssamtal, dels genom att relationen mellan den coachade och dennes närmaste chef kan bli belyst och arbetad med i trepartssamtalen.

Processen inleds med en assessment där vi gör en integrerad analys av personens styrkor och förbättringsområden utifrån det uppdrag han eller hon har. Analysen presenteras för och diskuteras med individen. Därefter diskuteras analysen med personens chef i ett trepartssamtal där chefen har möjlighet att betona vad personen behöver arbeta med utifrån organisationens behov. Personen får sedan arbeta med sin egen utveckling i en serie coachningssamtal, ibland med hemuppgifter mellan gångerna. Slutligen utvärderar personen, dennes chef och coachen insatsen i ett trepartssamtal.


Anpassade tjänster

Vi erbjuder de ovan beskrivna tjänsterna, men är medvetna om att man allt som oftast i yrkeslivet befinner sig i situationer där man ”bara” vet vad man behöver hjälp med, och ibland vet man bara att man behöver hjälp. Då kan vi erbjuda konsultationer som syftar till att definiera och formulera problemet och utforska vilka riktningar, åtgärder eller lösningar som är möjliga.

Kanske går du vidare på egen hand efter detta, med nya perspektiv på situationen och ett ökat handlingsutrymme. Kanske kommer vi tillsammans fram till att en utbildningsinsats med tydligt fokus eller ett arbete kring konflikthantering är en framkomlig väg. Kanske utmynnar det hela i en insikt om att delar av ledarskapet i organisationen behöver stärkas och förändras genom ett chefsutvecklingsprogram eller att en eller flera grupper är i behov av handledning. I detta stegvisa arbete är åtgärderna oftast skräddarsydda för att passa dig som kund med dina unika behov just i den aktuella situationen, och innehållet kan spänna över hela fältet från tydligt pedagogiska upplägg till mer processinriktade.