Tjänster – Organisation

Grupputveckling

För att samarbeta effektivt och konstruktivt måste man lägga vardagsagendan åt sidan och helt koncentrera sig på vad man ska uppnå och hur man ska arbeta tillsammans. Det kan gälla en nybildad grupp som söker sina former, en erfaren grupp som vill stimuleras eller en grupp där samarbetet gnisslar eller särskilda konflikter behöver bearbetas för att gruppen ska komma vidare. Vårt arbete med grupper syftar till bestående effekter i samverkan och produktivitet. Därför har vi alltid med inslag som säkerställer eller formar adekvata och tydliga mål, strukturer, arbetsrutiner och roller.

Kartläggning och tydliga strukturer är dock inte allt. I våra workshops kompletterar vi detta med moment som lyfter fram och bearbetar de informella och spontana processerna gruppmedlemmar emellan: förväntningar på varandra; förmågan att ge varandra återkoppling och regi; särskilda tvistefrön eller outtalade och outforskade motsättningar; effekter från den omgivande organisationen. Vi har goda erfarenheter av att arbeta med olika sorters arbetsgrupper. På senare år har vi ofta arbetat med med ledningsgrupper, som har särskilt knappt om tid tillsammans och samtidigt flera grupptillhörigheter som konkurrerar.

Vi rekommenderar ett basupplägg om 1 ½ dagars workshop med ½ – 1 dags uppföljning 3-4 månader senare.

Grupphandledning

Ibland passar det bättre att ha ett fortlöpande utvecklingsarbete i gruppen och mer smälta samman diskussioner om verksamhet och samarbete. Då kan en handledning där man ses kortare tid men regelbundet återkommande vara mer verksamt. Handledning av arbetsgrupper kan varieras efter behov: processinriktad handledning där man följer utvecklingen i gruppen, ”fallorienterad” handledning där man tar upp något eller några särskilt aktuella frågor per gång, pedagogisk handledning där man diskuterar utifrån olika teman och får hjälp att strukturera och prata ihop sig om hur man hanterar olika sidor av det gemensamma uppdraget.

Coachning

Individuellt samtalsstöd eller coachning kan vara anledningen till kontakt med oss eller en naturlig följd av andra utvecklingsinsatser. Vi erbjuder coachning särskilt utformad för att öka din personliga repertoar och slipa dina färdigheter i chefskapet eller yrkesrollen. Utvecklande samtal utgår ifrån en professionell utmaning eller ett dilemma men kommer ofta att inkludera andra aspekter av livet. Vi erbjuder också stöd i särskilda situationer eller rörande specifika problemställningar. Du kanske tar sats inför att ta på dig ett större ansvar, du kanske tvekar inför om du är på rätt plats eller undrar om du har hamnat i en yrkesmässig återvändsgränd. Du kan också känna dig förvirrad eller splittrad på grund av de olika krav yrkesrollen och andra livsroller ställer.

Vi väljer tillsammans samtalsupplägg utifrån vad du behöver – en kortare eller längre samtalsserie, snävare eller bredare fokus, mer eller mindre strukturerat. Kanske har din närmaste chef varit med om att formulera mål med din coachning och vill följa upp resultatet. Vår erfarenhet har visat att det i sådana fall är bra att starta med ett trepartsmöte där vi tillsammans diskuterar vilka mål ni har och på vilket sätt det fortlöpande arbetet ska återkopplas. Utöver dessa möten är det viktigt att du känner dig fri att ta upp det som är mest angeläget och att ditt arbete i coachningen är skyddat från insyn. Om din arbetsgivare inte känner att han eller hon behöver ta del av arbetet i coachningen utgår vi enbart från det du kommer med.

Personbedömning

Urval

Vi gör fördjupade personbedömningar för att med träffsäkerhet kunna beskriva både styrkor och risker, där vi inte stannar vid det omedelbart observerbara eller det personen själv berättar om. I samband med urval till strategiskt viktiga positioner har personbedömning en självklar plats i processen. En misslyckad rekrytering leder till stora kostnader och mänskligt lidande och för att öka möjligheterna att en rekrytering ska slå väl ut görs en bedömning av matchningen mellan individens resurser och erfarenhet och kraven på rollen. När det gäller urvalsbedömningar tittar vi på individen med organisationens ögon. Ju mer vi vet om organisationskultur och aktuella utmaningar, desto mer användbar blir vår bedömning. Vi är vana att arbeta snabbt utan att minska på noggrannhet och kvalitet och kan därför ge dig den information du behöver i tid.

Även om organisationens behov styr urvalsbedömningen strävar vi efter att göra processen meningsfull för individen som deltar. Vi utgår ifrån personens nyfikenhet och önskan att lära känna sig själv och ger en både transparent och utvecklande återkoppling.

Utveckling

Syftet med personbedömningar/assessments är att öka möjligheterna för individer och organisationer att lyckas – att ha rätt personer på rätt plats. Det är också ett exklusivt tillfälle till lärande – att diskutera sitt professionella fungerande tillsammans med en utvecklingsinriktad psykolog ökar reflektion och självinsikt och kan ofta vara startpunkten för en personlig förändringsresa. Vi strävar efter att göra specifika och fördjupade beskrivningar av personen snarare än att reducera personen till ett mätvärde i ett diagram och vi vill att bedömningen ska vara informativ och utvecklande för såväl individ som organisation.

För att personbedömningen som process ska innehålla optimala möjligheter till lärande rekommenderar vi att den innehåller flera steg. Förutom bedömningstillfället och separat återkoppling till individ och organisation har vi funnit det gynnsamt att göra uppföljningar där individ, chef och konsult diskuterar resultaten av bedömningen. När personbedömningen har ett tydligt utvecklande syfte rekommenderar vi en coachningsserie där individ och konsult fördjupar relevanta teman under några samtal.

sv_SESvenska
en_GBEnglish (UK) sv_SESvenska